Informace

Reklamační řád

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné účely je záruční doba vždy 2 roky a práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými.

Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího jako doporučený balík (ne na dobírku). Odstranitelná vada bude bezplatně odstraněna, v případě neodstranitelné vady bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové. O vyřízení reklamace budete informováni nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace.


Záruka se nevztahuje na:

  • a) vady vzniklé běžným používáním
  • b) nesprávným použitím výrobku
  • c) nesprávným skladováním

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u naší společnosti uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. V souladu se zákonem o ochraně spotřebitele přijímáme reklamace v sídle naší společnosti.

Za všech okolností se snažíme vyjít spotřebiteli vstříc. V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na reklamaci.

Zašlete reklamované zboží (včetně kopie faktury/platebního dokladu, záručního listu a vyplněného reklamačního formuláře viz. níže) na naši adresu (předání osobně je z technických důvodů vyloučeno).


Adresa pro uplatnění reklamace:

Jan Lapčík
Kostelní 211
Hrabětice 671 68


Ochrana osobních dat

Osobní data kupujících jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům.Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.


Zde si můžete stáhnout a vyplnit reklamační formulář, který přiložte k reklamovanému zboží.