Informace

Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodu www.janlapcik.cz/eshop, provozovatelem tak i prodávajícím je společnost Jan Lapčík se sídlem Kostelní 211, 671 68 - Hrabětice, IČO:456 64 471 DIČ: CZ490510117, zapsaná v obchodním rejstříku.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.).

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetím objednaného zboží kupujícím. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Kupující bere na vědomí, že zobrazené barvy zboží mohou být zkresleny digitalizací nebo se může jednat pouze o ilustrační foto. Vyplněním registračního formuláře v rámci internetového obchodu, dává prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny ze strany dodavatele, má naše společnost právo po dohodě s kupujícím modifikovat či od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Oprávnění si také vyhrazujeme v případě, kdy výrobce přestane objednaný produkt dodávat, uvede novou verzi produktu či výrazně změní cenu produktu.

3. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky zašleme na váš e-mail.

4. Zrušení objednávky

Objednávku je možno zrušit e-mailem, nejdéle do 24 hodin po jejím potvrzením prodávajícím. Kupující musí uvést jméno, číslo a datum objednávky, kterou ruší.

5. Dodací podmínky

Prodávající, zboží zasílá kupujícímu prostřednictvím České pošty nebo si kupující může objednané zboží osobně vyzvednout v provozovně prodávajícího (Prodejna zahrádkářských potřeb, Horní Česká 29, Znojmo) Platbu za objednané zboží lze provést následujícími způsoby:

  • 1) bankovním převodem – fakturu zasíláme elektronicky na e-mail, jakmile je částka připsána na účet prodávajícího, zboží odesíláme.
  • 2) platba na dobírku – zboží společně s daňovým dokladem.
  • 3) Osobně na provozovně. Zboží bude dle jeho dostupnosti v co nejkratší době dodáno. Pokud zboží nebude skladem, bude prodávající neprodleně kupujícího informovat. Pokud je zboží skladem, bude doručeno do 2-3 dnů od objednávky.

Kupující je povinen bez zbytečných odkladů prohlédnout a zkontrolovat dodané zboží. Pokud je zásilka poškozena, doporučujeme zásilku nepřejímat a neprodleně kontaktovat prodávajícího (vznikne-li škoda při přepravě, odpovídá za vniklou škodu přepravce). V případě převzetí takto poškozené zásilky se kupující vystavuje možným problémům při reklamaci.

6. Vrácení a výměna zboží

Kupující má právo v souladu s ust.§ 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být vráceno bez známek poškození, užívání či opotřebení, v nepoškozeném obalu a s veškerým příslušenstvím (jestli bylo součástí zboží) a to v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání).Po obdržení takto vráceného zboží, vracíme zákazníkovi peníze zpět a to převodem na účet.

V případě výměny Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží zašlete doporučeným balíkem (ne dobírkou) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výší kupující.

7. Reklamace

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné účely je záruční doba vždy 2 roky a práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je povinen se při užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém návodu a pravidly obecně známými. Reklamované zboží zašle kupující na adresu prodávajícího jako doporučený balík (ne na dobírku) s popisem reklamované vady společně s originálem či kopii dokladu o koupi, která se zasílá na jeho písemnou žádost. Odstranitelná vada bude bezplatně odstraněna, v případě neodstranitelné vady bude kupujícímu vrácena kupní cena za zboží nebo poskytnuto zboží nové. O vyřízení reklamace budete informováni nejpozději do 30 dnů od převzetí reklamace.

Záruka se nevztahuje na:

  • a) vady vzniklé běžným používáním
  • b) nesprávným použitím výrobku
  • c) nesprávným skladováním

8. Ochrana osobních dat

Zavazujeme se, že veškerá osobní data budou chráněna v souladu s platnými právními předpisy ČR (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů), budou použita pouze pro účely obchodní činnosti provozovatele internetového obchodu a nebudou žádným způsobem poskytovány třetí straně.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy, uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a jsou závazné pro obě strany. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky, které musí učinit a zveřejnit v dostatečném časovém předstihu před nabytím jejich platností a účinností.